Kruidenrijke graslandranden op gang

In 2017 en 2018 zijn bij 7 melkveebedrijven en 1 varkensbedrijf in totaal ongeveer 4 ha kruidenrijke graslandranden – en perceeltjes ingezaaid met financiële steun van de Plattelandsraad. Tijdens de excursie met de deelnemers bleek dat op de meeste percelen een gemengd gewas opgekomen is, waarbij de grassen wel de overhand hebben. De kruiden zoals klaproos, margriet en veldzuring hebben de beste kansen op de armere percelen. De melkveehouders zijn alle van plan om het gemengde gewas als hooi te oogsten nadat het gebloeid en zaad gevormd heeft. Dit is goed te gebruiken om koeien bij te voeren. Vrijwel alle deelnemers willen hun ingezaaide percelen, als daar de mogelijkheid voor is, wel onderbrengen in de Regeling Agrarisch Natuur- en landschapsBeheer.

 

Deelnemers wisselen ervaringen uit